Smluvní podmínky

1.     Základní pojmy

 

1.1.     Poskytovatel: Tomáš Bohata, provozovatel webhostingu TRE.cz, se sídlem na adrese Blanická 926, Vlašim, IČO: 7619 9495. Živnostenské oprávnění vystavil MěÚ Vlašim dne 7.9. 2010.

1.2.     Zákazník: fyzická nebo právnická osoba využívající webhostingových službeb TRE.cz

1.3.     Internetové stránky poskytovatele: internetová prezentace nacházející se na adrese http://www.tre.cz.1.4.     Webhosting: soubor služeb souvisejících s provozem doménových jmen, tj. provoz internetových prezentací, zajištění chodu e-mailů apod. Aktuální nabídka webhostingových služeb je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele.

 

2.     Práva a povinnosti smluvních stran

 

2.1.     Poskytovatel zajistí dle objednávky zákazníka zprostředkování registrace, popřípadě prodloužení doménového jména zákazníka u příslušných registračních autorit. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit. Není-li uvedeno jinak, majitelem doménového jména, resp. práv k němu, se stává zákazník.

2.2.     Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace.

2.3.     Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou.

2.4.     Poskytovatel nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě při včasném neuhrazení příslušných poplatků zákazníkem nebo poskytovatelem.

2.5.     Zákazník opravňuje poskytovatele k potvrzení souhlasu s aktuální verzí (příp. verzemi) pravidel registrace v top level doméně .cz.

2.6.     Není-li uvedeno jinak, poskytovatel se stává technickým správcem a správcem DNS záznamů pro doménové jméno.

2.7.     Poskytovatel zajistí na základě objednávky provoz webhostingových služeb, dle zákazníkem zvoleného programu.

2.8.     Poskytovatel zajistí nepřetržitý dohled na poskytované služby a odpovídající technickou podporu.

2.9.     Zákazník je povinen používat doménové jméno v souladu s pravidly registrační autority. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu doménového jména z moci registrační autority, pod kterou doménové jméno spadá.

2.10.  Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím služeb poskytovatele nebude zveřejňovat obsah či provozovat služby v rozporu s právním řádem ČR nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána. Zákazník se dále zavazuje, že prostřednictvím služeb poskytovatele nebude porušovat autorská a jiná práva třetích osob včetně duševního vlastnictví a nebude provozovat servery sloužící ke stahování nadměrného množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi, apod.).

2.11.  Poskytovatel je oprávněn ihned přerušit provoz služeb zákazníka, poruší-li zákazník některé z ustanovení bodů 2.9 a 2.10.

2.12.  Zákazník souhlasí s tím, že mu bude poskytovatel vystavovat zálohové i daňové doklady v elektronické formě. Daňové doklady bude poskytovatel odesílat ve formátu PDF do e-mailové schránky zákazníka. V případě, že daňový doklad nedorazí do 30 dnů, zákazník je povinen poskytovatele neprodleně informovat.

3.     Cena za služby, platební podmínky a rozsah služeb

 

3.1.     Cena za služby je stanovena vždy dle individálního hostingového programu se splatností na rok dopředu.

3.2.     Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu zákazníka ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky, nebo den, kdy byla odpovídající částka předána poskytovateli v hotovosti.

3.3.     V případě prodlení je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den.

3.4.     Je-li zákazník v prodlení s platbou celkové částky nebo její části déle než 14 dní, je poskytovatel oprávněn přerušit provoz poskytovaných služeb.

3.5.     Poskytovaná služba obsahuje 5GB prostoru pro webovou prezentaci včetně emailových schránek. Součástí služby je možnost založení neomezeného množství emailových účtů.

4.     Závady, odstávky, reklamace, stížnosti, spory

 

4.1.     Poruchy je zákazník oprávněn oznámit na telefonním čísle nepřetržité technické podpory: Tomáš Bohata – 777 807923.

4.2.     Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.

4.3.     Náklady na odstranění závad nese poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení.

4.4.     Poskytovatel má právo na plánované přerušení poskytovaných služeb za účelem provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržby či výměny hardwaru, a to v rozsahu ročního průměru 60 minut měsíčně.

4.5.     Poskytovatel bude podle svých možností realizovat plánovanou odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.

4.6.     Dojde-li během v rámci plánovaných odstávek a výkonu dalších poskytovaných služeb k omezení, přerušení nebo snížení kvality poskytovaných služeb, nenese poskytovatel odpovědnost za škody, které zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem.

4.7.     Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.).

4.8.     Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené nefunkčností serverů, jejich poškozením, či ztrátou dat. V případě poruchy či nedostupnosti serveru se ručení poskytovatele omezuje pouze do výše ročního poplatku za webhostingové služby.

 

5.     Ochrana důvěrných informací, shromažďování, evidence a užití informací a dat vyplývajících z tohoto smluvního vztahu

 

5.1.     Poskytovatel a zákazník považují za důvěrné veškeré informace o druhé straně, které vyplývají z plnění tohoto smluvního vztahu, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Závazek mlčenlivosti platí po dobu 3 let po ukončení smlouvy. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

·      informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva;

·      podmínky pro poskytování služby;

·      poskytnutí identifikačních údajů a provozních dokladů, které mohou být předmětem obchodního tajemství, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi zákazníkem a poskytovatelem;

·      informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, nebo auditory pro zákonem stanovené účely.

5.2.     Poskytovatel je oprávněn uvádět zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.

5.3.     Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.

5.4.     Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv týkajících se objednaných služeb a prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou korespondencí a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Takový e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

5.5.     Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy prostřednictvím e-mailové adresy podpora@tre.cz.

6.     Zánik smluvního vztahu

 

6.1.     Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou.

6.2.     Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající zákazníkovi z těchto smluvních podmínek na třetí osobu.

6.3.     Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

6.4.     Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc, počínaje 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

6.5.     V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již poskytovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije.

6.6.     Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, má zákazník nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období (nevztahuje se na poplatky za doménu). Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 2 těchto obchodních podmínek.

6.7.     Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.

 

Chci také nový web

 


copyright (c) 2008 Tre.cz